IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

Ing. arch. Markéta Tandlerová

IČ: 71408282

se sídlem: Žižkova 858, 28002 Kolín  III.

email: info@bilamakovice.cz

telefon: +420 792 759 588

web: www.bilamakovice.czOBCHODNÍ PODMÍNKY


Vy jako kupující učiněním objednávky akceptujete obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené mnou, prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Obchodní podmínky tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Kupující a prodávající se učiněním a vyřízením objednávky dohodli, že se jejich práva a povinnosti řídí Obchodním zákoníkem. 

 

DODACÍ PODMÍNKY

Vámi objednaný výrobek vám zašlu do 3 pracovních dnů. Pokud by došlo kvůli nepředvídaným událostem k pozdržení odeslání (nemoc, dovolená apod.), budu vás informovat na vámi uvedený e-mail. V případě prodeje zboží na objednávku jsou termíny ddání delší, předpokládám cca 2-3 týdny. Při objednávce tohoto zboží (buď výrobku podle vašeho návrhu nebo zboží, které má dostupnost na objednávku) budete o termínu dodání a ceně informováni.  

 

ZPŮSOB PLATBY

Bankovním převodem - platba dané částky předem na mnou uvedené číslo účtu.

Pokud si objednáte zboží, které má dostupnost na objednávku a přejete si částku zaplatit bankovním převodem, vyčkejte prosím informačího e-mailu, kde budou uvedeny podrobnosti. 

ZPŮSOB DORUČENÍ A CENA POŠTOVNÉHO

Pro doručení využívám služeb České pošty, zásilka bude odeslána doporučeně na vámi uvedenou adresu. 

Pokud si v objednávce zvolíte možnost platby předem na můj účet, bude zboží odesláno bezprostředně po převodu peněz. Poštovné v tomto případně činí 59,-Kč.

Zboží balím do protinárazových obálek. Balné si neúčtuji.

Nejsem plátce DPH, uvedené ceny za zboží jsou tedy konečné.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Jako kupující jste povinni dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po převzetí zboží) informovat mě, prodávajícího, o případných zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nemohu uznat. Záruka se vztahuje na výrobní vady a poškození vzniklá před dodáním výrobku kupujícímu (tedy především během dopravy), a to 24 měsíců po převzetí zboží.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným použitím (užíváním, které je v rozporu s uvedeným způsobem užívání a ošetřování), mechanickým poškozením nebo opotřebením a také na nespokojenost zákazníka s grafickým ztvárněním. Snažím se o maximální názornost (detailní i celkové fotografické zachycení výrobku), ale vzhledem k různému nastavení monitorů není v mých silách zajistit naprostou přesnost barev při zobrazení.  

Samozřejmě máte dle zákona právo na vrácení zboží do 14 dnů ode dne převzetí bez uvedení důvodu.

 

REKLAMACE

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10. Volbu způsobu reklamace má kupující.

11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, provozovatel, prohlašuji všechny osobní informace předané mi kupujícím za důvěrné a sloužící k naplnění smlouvy mezi mnou, prodávajícím, a vámi, kupujícími. Data nebudou poskytnuta třetím osobám. Výjimkou jsou informace potřebné pro přepravu zboží (jméno, příjmení a poštovní adresa).